ANBI en inrichting stichting

  • De naam van de instelling

Stichting Lourdes Actie Alkmaar. Dat is de naam waarmee de Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en andere officiële instanties. In de volksmond is de Stichting ook bekend als Lourdesgroep Alkmaar en Lourdescomité Alkmaar (de gehanteerde naam tot aan de oprichting van de Stichting op 24 november 2008).

  • Het RSIN/fiscaal nummer

820134545

  • De contactgegevens

postadres: secretariaat Hadewijchstraat 167, 1813 JK Alkmaar

email: info@lourdesactiealkmaar.nl

  • De doelstelling

De stichting heeft ten doel:
a. het bevorderen van deelname door parochianen van parochies te Alkmaar en omstreken en andere belangstellenden aan bedevaarten naar Lourdes, Frankrijk
b. het organiseren en doen organiseren van bijeenkomsten, lezingen en andere activiteiten ter bevordering van deelneme aan de bedevaarten naar Lourdes, Frankrijk
c het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

  • Middelen

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het met raad en daad bijstaan van pelgrims tijdens de voorbereiding van, en tijdens hun reis naar Lourdes, Frankrijk;
b. het bijeenbrengen van financiële middelen ter bereiking van het doel;
c. het verlenen van financiële steun:
d. het organiseren van informatiebijeenkomsten voor pelgrims en hun begeleiders;
e. Het werven, selecteren en motiveren van begeleiders

  • Het beleidsplan

Beleidsplan 2017 – 2020

  • De bestuurssamenstelling
W.M.G. (Wilbert) Groot voorzitter
J.P. (Ans) Captijn-van den Berg vice-voorzitter en statutair contactpersoon VNB
N.Th.M. (Nico) Graaf secretaris
N.S. (Nico) Scheerman penningmeester
T. (Tineke) Goosen lid
F.W.M. (Fred) van den Berg lid en statutair contactpersoon VNB
  • Het beloningsbeleid

Alle leden van het stichtingsbestuur verrichten activiteiten op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen beloning.

  • Een verslag van de uitgeoefende activiteiten

Jaarverslag 2017

  • Een financiële verantwoording

Financieel jaarverslag 2017

Bijgewerkt op 28 april 2018